Strona główna / Biuro Prasowe / Podstawowe informacje o A4 Katowice-Kraków i koncesjonariuszu

Podstawowe informacje o A4 Katowice-Kraków i koncesjonariuszu

Podstawowe informacje o A4 Katowice-Kraków

Długość odcinka koncesyjnego: 61 km, od Węzła Murckowska w Katowicach do Węzła Balice

Opłaty pobierane są na 2 Placach Poboru Opłat: w Mysłowicach i w Balicach

 •     5 zł stawka dla motocykli
 •     10 zł stawka 1 dla pojazdów kategorii 1 - samochodów osobowych (20 zł za przejazd całym płatnym odcinkiem)
 •     18 zł stawka 2 z rabatem dla pojazdów kategorii 2 i 3 (36 zł za przejazd całym płatnym odcinkiem)
 •     30 zł stawka 2 dla pojazdów kategorii 4 i 5 (60 zł za przejazd całym płatny odcinkiem)

Średnie natężenie ruchu:

 •     2016 r. - 40,7 tys. pojazdów na dobę
 •     2015 r. - 36,9 tys. pojazdów na dobę
 •     2014 r. - 34 tys. pojazdów na dobę

Nakłady inwestycyjne:

W pierwszym etapie przedsięwzięcia tj. do roku 2000 koncesjonariusz zainwestował ok. 193 mln zł. Inwestycje te obejmowały m.in. budowę systemu łączności autostradowej, budowę obwodu utrzymania, budowę parkingów i placów poboru opłat.
W latach 2000-2011 zainwestowano kolejne 575,5 mln zł. Środki te przeznaczono m.in. na wymianę nawierzchni, remont wybranych mostów
i wiaduktów, budowę przejazdów awaryjnych, budowę systemu meteo, budowę drugiego obwodu utrzymania, budowę ekranów akustycznych.
W roku 2012 na remonty obiektów mostowych, modernizację systemu odwodnienia autostrady w Balicach, budowę ekranu akustycznego w Jaworznie oraz poszerzenie Placu Poboru Opłat w Mysłowicach przeznaczono kwotę ok. 63 mln zł.
Nakłady inwestycyjne w roku 2013 wyniosły łącznie 29 mln zł. Zakończono modernizację obiektów mostowych, poszerzono Plac Poboru Opłat w Balicach, wybudowano kolejne ekrany akustyczne w województwie małopolskim, rozpoczęto modernizację odwodnienia autostrady w województwie śląskim oraz realizowano prace związane z wymianą urządzeń poboru opłat.
W roku 2014 nakłady inwestycyjne wyniosły 41 mln zł. Kontynuowano realizację kontraktu na wymianę urządzeń poboru opłat, zmodernizowano odwodnienie w woj. śląskim, rozpoczęto budowę ekranów akustycznych na terenie woj. małopolskiego i modernizację ekranu w woj. śląskim. Z kolei w roku 2015 na inwestycje przeznaczono 18,7 mln zł. Realizowano wymianę urządzeń poboru opłat, wybudowano ekrany akustyczne na terenie woj. śląskiego i małopolskiego oraz rozpoczęto rozbudowy węzłów Mysłowice i Rudno. W 2016 roku zainwestowano w infrastrukturę autostradową ok. 37 mln zł. Zakończono rozbudowę węzła Mysłowice i modernizowano odwodnienie autostrady.

Model finansowy:

Przyjęty przez Skarb Państwa model finansowy dla autostrady A4 Katowice Kraków zakłada, że w ostatecznym rozrachunku droga ta zostanie w pełni zmodernizowana i wyposażona w urządzenia infrastruktury autostradowej za pieniądze pozyskane od jej użytkowników, a strona publiczna uzyska dodatkowo znaczące wpływy budżetowe z tego przedsięwzięcia.

Podstawowe informacje o koncesjonariuszu

Zarząd spółki:

Emil Wąsacz - Prezes Zarządu

Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Paweł Kocot - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny

Firma powstała w roku 1998 r. jako Podmiot Specjalnego Przeznaczenia, powołany przez ówczesnego koncesjonariusza autostrady firmę Stalexport S.A. z jej 100% udziałem w kapitałem akcyjnym. Celem powołanej spółki była realizacja zadań (w imieniu koncesjonariusza) wynikających z Umowy Koncesyjnej na budowę przez przystosowanie autostrady A4 na odcinku Katowice (Węzeł Murckowska) Kraków (Węzeł Balice) do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, przyznanej Stalexport S.A. w roku 1997. 28 lipca 2004 r. koncesja przeniesiona została na SAM S.A.

Przedmiotem działalności SAM S.A. jest realizacja obowiązków i praw nałożonych na koncesjonariusza na podstawie Umowy Koncesyjnej. Zadaniem Spółki jest więc:

 •     prowadzenie inwestycji na odcinku koncesyjnym A4 Katowice-Kraków
 •     eksploatacja autostrady
 •    pozyskiwanie długoterminowego finansowania dla następnych faz realizowanych inwestycji na zasadzie samofinansowania się   projektu
 •     używanie i pobieranie pożytków z nieruchomości wchodzących w skład Pasa Drogowego Autostrady

Realizowany przez SAM S.A. projekt, w odróżnieniu od innych koncesji autostradowych, nie obciąża poręczeniami, ani innymi zobowiązaniami Skarbu Państwa.