Archiwum

Postępowania prowadzone przez: Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
Przedmiot kontraktu Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Wykonanie pracy polegającej na wykonaniu usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków oraz na wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych drzew w PDA, zgodnie z decyzjami administracyjnym Wójta Gminy Zabierzów oraz Burmistrza Gminy Krzeszowice. 2020-12-22 2020-12-29
Naprawa bitumicznych przekryć dylatacyjnych obiektów mostowych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2020-11-09 2020-11-13
Przegląd okresowy w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-11-06 2020-11-12
Naprawa bitumicznych przekryć dylatacyjnych obiektów mostowych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2020-10-16 2020-10-23
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2020-10-05 2020-10-12
Naprawa systemu ppoż. i ochrony przed zalaniem w Komisariacie Autostradowym Policji na terenie PPO Balice. 2020-09-23 2020-09-30
Badania odnowionego oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 – km 401+100). 2020-09-17 2020-09-25
Remont pomieszczeń Punktu Obsługi Klienta wraz z robotami towarzyszącymi w Budynkach Nadzoru na terenie PPO Brzęczkowice w Mysłowicach i PPO Balice w Balicach. 2020-09-02 2020-09-17
Wykonanie robót budowlanych polegających na rektyfikacji łożysk i naprawie elementów żelbetowych obiektów mostowych M11P i M11L zlokalizowanych w km 349+095 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-08-31 2020-09-09
Wymiana drogowych barier ochronnych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2020-08-28 2020-09-10
Wymiana istniejącego oznakowania pionowego oraz dostawa i montaż znaków wskazujących klasę obciążenia mostów, w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2020-08-28 2020-09-10
Remont pokryć dachowych wraz z robotami towarzyszącymi oraz innych robót remontowych Budynków Nadzoru na terenie PPO Brzęczkowice w Mysłowicach i PPO Balice w Balicach. 2020-08-20 2020-09-03
Wykonanie pracy polegającej na inwentaryzacji drzew i krzewów w wieku do 10 lat i powyżej 10 lat zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na autostradzie A4 oraz kolidujących z pracami remontowymi obiektów budowlanych, rosnących w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na ich usunięcie. 2020-07-28 2020-08-10
Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2020-07-09 2020-07-20
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni betonowych Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanego w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-07-09 2020-07-17
Prowadzenie monitoringu odcinka Autostrady A4 w km od 360+000 do 369+000 autostrady A4 Katowice – Kraków, w zakresie wpływu eksploatacji górniczej na pas drogowy autostrady oraz obiekt mostowy M26 w km 365+551 2020-05-14 2020-05-29
Wykonanie przeciwpożarowych przeglądów okresowych dla obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice-Kraków. 2020-05-14 2020-05-19
Wykonanie okresowej kontroli dot. przeglądu rozszerzonego ekranów przeciwhałasowych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków 2020-05-12 2020-05-22
Wykonanie okresowej kontroli dot. przeglądu podstawowego obiektów inżynierskich - przepusty zlokalizowane w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2020-05-12 2020-05-22
Wykonanie remontu wybranych elementów systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-05-07 2020-05-18
Wykonanie robót dot. modernizacji oraz remontu elementów systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-05-07 2020-05-18
Wykonanie robót dot. bieżących napraw nawierzchni dróg serwisowych - ul. Reja w Trzebini oraz droga dojazdowa w miejscowości Chrosna, zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-05-04 2020-05-18
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni drogi dojazdowej oraz dróg manewrowych i miejsc postojowych na terenie Obwodu Utrzymania „Rudno” zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-04-27 2020-05-08
Wykonanie przeglądu i ocena stanu technicznego poboczy, odwodnienia, ogrodzenia pasa drogowego oraz drogowych barier ochronnych zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2020-04-16 2020-04-24
Wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy uszkodzeń skarp nasypu w obrębie węzła autostradowego „Brzęczkowice” oraz skarpy wykopu w km 394+720 strona północna w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-04-08 2020-04-22
Projekt remontów obiektów mostowych M04 w km 342+260 oraz M06 w km 343+070 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-04-02 2020-04-17
Wykonanie robót remontowych dachu magazynu soli na terenie OUA „Brzęczkowice”. 2020-03-31 2020-04-20
Badania oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 – km 401+100). 2020-03-30 2020-04-10
Okresowa kontrola stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów i badań parametrów technicznych nawierzchni jezdni autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2020-03-30 2020-04-10
Wykonanie robót dot. remontu nawierzchni miejsc postojowych na terenie parkingów przy Placu Poboru Opłat w „Brzęczkowicach” w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-03-27 2020-04-10
Wykonanie napraw bieżących nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-03-27 2020-04-08
Przegląd podstawowy, rozszerzony i szczegółowy obiektów mostowych i przegląd podstawowy konstrukcji oporowej zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków (km 340+200 – km 401+100) 2020-03-12 2020-04-03
Ekspertyza obiektów mostowych M10P i M10L zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2020-03-12 2020-04-03
Przegląd okresowy budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-03-10 2020-03-24
Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej pn. „Projekt remontu ekranu akustycznego zlokalizowanego od km 400+049 do km 400+600 pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków.” 2020-03-09 2020-03-23
Wykonanie robót polegających na wymianie dystrybutora paliw ON oraz urządzenia do przyjmowania i wydawania paliw. 2020-03-09 2020-03-23
Wykonanie robót polegających na wymianie bramy segmentowej panelowej w budynku warsztatu. 2020-03-09 2020-03-20
Wykonanie robót remontowych dachu magazynu soli na terenie OUA „Brzęczkowice”. 2020-03-02 2020-03-23
Wykonanie opracowania dokumentacji Projektowej pn. „Projekt modernizacji dwudziestu przepustów żelbetowych rurowych o średnicy 1500 mm każdy, zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków”. 2020-02-24 2020-03-09
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z wymianą mechaniczno – bitumicznych przekryć dylatacyjnych oraz z wykonaniem robót towarzyszących na obiekcie mostowym M26 zlokalizowanym w km 365+551 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2020-02-21 2020-03-13
Przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót objętych Kontraktem F2b-12-2020 - „Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część IV” 2020-02-17 2020-04-10
Wykonanie robót dot. bieżących napraw ekranu akustycznego nr 28 zlokalizowanego w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-02-10 2020-02-17
Wykonanie robót dot. bieżących napraw ekranu akustycznego nr 8 (Etap II) oraz nr 9 zlokalizowanych w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-02-10 2020-02-17
Wykonanie robót dot. remontu oraz modernizacji ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-02-10 2020-02-24
Wykonanie robót dot. montażu oraz wymiany bram i furtek zlokalizowanych w ciągu ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-02-10 2020-02-24
Budowa czterech konstrukcji stalowych w postaci bramownic, usytuowanych na terenie Placów Poboru Opłat w Mysłowicach (PPO „Brzęczkowice” – km 351+660) i Balicach (PPO „Balice” – km 400+380), w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice- Kraków, w zakresie dokumentacji projektowej, realizacji robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej.(UWAGA: ZMIANA ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH ZAPYTANIEM) 2020-02-07 2020-02-28
Wykonanie opracowania dokumentacji Projektowej dot. remontu nawierzchni jezdni węzła „Jeleń”, zlokalizowanego w km 360+009 pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-01-27 2020-02-14
Wykonanie robót dot. bieżących napraw ekranu akustycznego nr 8 (Etap II) oraz nr 9 zlokalizowanych w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-01-15 2020-02-07
Wykonanie robót dot. bieżących napraw ekranu akustycznego nr 28 zlokalizowanego w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-01-15 2020-02-07
Wykonanie robót dot. remontu przepustu żelbetowego o nr ewid. S-0000A4-00001 w km 342+409 zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-01-15 2020-02-21
Informacja o przetargu na przebudowę odwodnienia autostrady A4 Katowice - Kraków 2020-01-10 2020-02-07
Naprawa uszkodzeń skarp nasypu w obrębie węzła autostradowego „Brzęczkowice” oraz skarpy wykopu w km 394+720 strona północna w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków 2019-10-25 2019-10-31
Modernizacja 12 przepustów w pasie drogowym A4 Katowice-Kraków 2019-10-04 2019-11-15
Badanie odnowionego oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 – km 401+100) 2019-09-27 2019-10-08
Wykonanie prac dot. aktualizacji systemu referencyjnego dla koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2019-09-26 2019-10-09
Wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 2019-09-13 2019-09-20
Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. 2019-09-11 2019-09-19
Wymiana 8 szt. zadaszeń nad wejściami do toalet ogólnodostępnych na terenie PPO Brzęczkowice i PPO Balice w granicach pasa drogowego autostrady A4 Katowice-Kraków. 2019-09-09 2019-09-18
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-09-09 2019-09-17
Roboty instalacyjne związane z wymianą systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Budynku Zarządzania Autostrady na terenie OUA „Brzęczkowice”. 2019-08-30 2019-09-13
Naprawa dylatacji bitumicznych obiektów mostowych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-08-09 2019-08-21
Wykonanie robót dot. bieżących napraw nawierzchni jezdni obiektu mostowego M22 (km 360+009) zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2019-08-09 2019-08-23
Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2019-08-02 2019-08-09
Dostawa mebli do 3-ch pomieszczeń biurowych znajdujących się w Budynku Zarządzania Autostradą w Mysłowicach. 2019-06-24 2019-06-28
Naprawa uszkodzeń skarp nasypu w obrębie węzła autostradowego „Brzęczkowice” oraz skarpy wykopu w km 394+720 strona północna w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków 2019-06-07 2019-06-17
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni betonowych Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2019-06-07 2019-06-17
Przegląd podstawowy obiektów mostowych i przegląd rozszerzony konstrukcji oporowej zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków (km 340+200 - km 401+100). 2019-05-23 2019-06-07
Przegląd podstawowy obiektów mostowych i inżynierskich w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków (km 340+200 - km 401+100) - Anulowane 2019-05-21 2019-06-07
Malowanie pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w Budynku Zarządzania Autostradą w Mysłowicach. 2019-05-16 2019-05-24
Wykonanie robót dot. wykonania bieżących napraw nawierzchni betonowych Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-05-16 2019-05-29
Ekspertyza obiektu mostowego M26 zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków w km 365+551 w zakresie niezbędnym do dokonania doboru nowych urządzeń dylatacyjnych. 2019-05-14 2019-05-24
Dostawa i montaż elementów stałego oznakowania pionowego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków
Uwaga – przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27 maja 2019 r. do godz .14.00
2019-05-10 2019-05-27
Okresowa kontrola stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów i badań parametrów technicznych nawierzchni jezdni autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2019-05-07 2019-05-17
Wykonanie przeglądu i ocena stanu technicznego poboczy, odwodnienia, ogrodzenia pasa drogowego oraz drogowych barier ochronnych zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2019-05-07 2019-05-17
Przeglądy techniczne oraz konserwacja i dostawa sprzętu ochrony ppoż. 2019-05-07 2019-05-15
Przegląd okresowy (roczny) obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-05-06 2019-05-14
Wykonanie robót remontowych żelbetowej ściany oporowej magazynu soli na terenie OUA „Brzęczkowice”. 2019-04-19 2019-05-20
Badanie oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-04-11 2019-04-18
Wykonanie przeglądu podstawowego obiektów mostowych i inżynierskich (przepusty) zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2019-04-11 2019-05-06
Wykonanie przeglądu podstawowego ekranów akustycznych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2019-04-11 2019-05-06
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z wymianą stalowych, modułowych urządzeń dylatacyjnych oraz z wykonaniem robót towarzyszących na obiekcie mostowym M02P zlokalizowanym w km 341+671 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2019-04-08 2019-04-24
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-03-28 2019-04-09
Wykonanie robót dot. bieżących napraw nawierzchni jezdni ul. Piaskowej oraz jezdni manewrowych na terenie OUA „Brzęczkowice” zlokalizowanych w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-03-28 2019-04-19
Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część III 2019-03-22 2019-05-07
Remont obiektu mostowego M32 w km 371+040 autostrady A4 odc. Katowice - Kraków 2019-03-18 2019-03-29
Dostawa reflektometru do badań odblaskowości oznakowania pionowego. 2019-03-14 2019-03-28
Wykonanie Projektu remontu wyposażenia w strefach kap chodnikowych oraz napraw gzymsów obiektów M12P i M12L zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków w km 349+394 2019-02-22 2019-03-08
Wykonanie robót dot. wymiany ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-02-20 2019-03-08
Wykonanie robót dot. wymiany oraz montażu nowych bram i furtek zlokalizowanych w ciągu ogrodzenia pasa drogowego autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-02-20 2019-03-08
Wykonanie robót dot. bieżących napraw ekranu akustycznego nr 8 (Etap I) zlokalizowanego w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-02-20 2019-03-06
Wykonanie robót dot. modernizacji po przez dostosowanie przepustu żelbetowego - ramowego o nr S-0000A4-00018 w km 359+211,22, zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków do przejścia dla małych zwierząt. 2019-02-20 2019-03-15
Wykonanie robót dot. modernizacji odwodnienia liniowego na terenie Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-02-13 2019-02-22
Wykonanie robót dot. modernizacji odwodnienia liniowego na terenie Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2019-01-23 2019-02-11
Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część III 2019-01-03 2019-02-13
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni betonowych Placów Poboru Opłat w "Balicach" i Brzęczkowicach zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2018-10-25 2018-10-30
Malowanie pomieszczeń biurowych II piętra oraz inne roboty towarzyszące w Budynku Zarządzania Autostradą w Mysłowicach. 2018-10-19 2018-10-31
Naprawa dylatacji bitumicznych oraz nawierzchni jezdni obiektów mostowych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka Autostrady A4 Katowice-Kraków. 2018-10-18 2018-10-26
Roboty budowlane dekarskie związane z uszczelnieniem kominów budynku Warsztatu oraz robót instalacyjnych w budynku Myjni na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady w Brzęczkowicach koncesyjnego odcinka Autostrady A4, Katowice-Kraków. 2018-10-12 2018-10-18
Wykonanie robót w ramach Kontraktu HM-4-2019 „Wymiana nawierzchni 2019 - 2020” 2018-10-02 2018-11-19
Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2018-10-01 2018-10-05
Badania odnowionego oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków. 2018-09-28 2018-10-03
Roboty remontowe magazynie soli na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2018-09-27 2018-10-12
Wykonanie przebudowy stanowisk do ważenia pojazdów na MOP Morawica i MOP Aleksadrowice, w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2018-09-26 2018-10-01
Wykonanie robót związanych z wymianą oraz naprawą nawierzchni kap chodnikowych wraz z robotami towarzyszącymi na obiektach mostowych autostrady A4 na odcinku koncesyjnym Katowice - Kraków. 2018-09-06 2018-09-17
Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2018-09-05 2018-09-18
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2018-09-04 2018-09-12
Wykonanie robót dot. wykonania bieżących napraw elementów infrastruktury pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2018-09-04 2018-09-11
Wykonanie robót związanych z wymianą oraz naprawą nawierzchni kap chodnikowych wraz z robotami towarzyszącymi na obiektach mostowych autostrady A4 na odcinku koncesyjnym Katowice - Kraków. 2018-08-14 2018-08-31
Odnowienie elewacji magazynu soli na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady w Rudnie koncesyjnego odcinka Autostrady A4, Katowice-Kraków. 2018-08-14 2018-08-31
Wykonanie napraw elementów żelbetowych oraz uszczelnienie dylatacji obiektów mostowych nr M08 i M28 na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków. 2018-07-26 2018-08-14
Okresowa kontrola stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów i badań parametrów technicznych nawierzchni jezdni autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100) 2018-07-12 2018-07-20
Wykonanie odnowienia i uzupełnienie oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100) 2018-07-11 2018-07-20
Wykonanie robót w ramach Kontraktu ROM09-54 „Remont obiektów mostowych M09L i M09P oraz wymiana urządzeń dylatacyjnych na obiekcie M54P” 2018-07-05 2018-08-24
Zapytanie ofertowe dot. modernizacji odwodnienia liniowego na terenie Placu Poboru Opłat w „Brzęczkowicach” zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2018-06-22 2018-07-12
Dostawa mebli do 5 pomieszczeń biurowych znajdujących się w Budynku Zarządzania Autostradą w Mysłowicach. 2018-06-21 2018-07-04
Przegląd okresowy (roczny) obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2018-05-30 2018-06-11
Roboty instalacyjne elektryczne dot. wykonania zasilania do kontenerów do składowania materiałów niebezpiecznych na terenie OUA „Brzęczkowice”. 2018-04-27 2018-05-11
Przegląd okresowy (roczny) obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2018-04-26 2018-05-11
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i buduj” robót elektroenergetycznych, na terenie OUA Brzęczkowice oraz PPO Balice. 2018-04-20 2018-05-14
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2018-04-12 2018-04-19
Wykonanie projektu przebudowy miejsc do ważenia pojazdu na MOP Morawica oraz MOP Aleksandrowice, w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2018-04-08 2018-04-13
Wykonanie robót dotyczących dodatkowego oznakowania pasów przeznaczonych dla elektronicznego poboru opłat na Placach Poboru Opłat w Brzęczkowicach i Balicach w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2018-03-27 2018-04-16
Projektu remontu nawierzchni autostrady A4 Katowice – Kraków - roboty przewidziane na lata 2019-2020 2018-03-19 2018-04-06
Wykonanie robót dotyczących modernizacji pięciu przepustów żelbetowych rurowych o średnicy 1500 mm zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2018-03-19 2018-04-06
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego ekranów akustycznych zlokalizowanych w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2018-03-13 2018-03-30
Wykonanie robót dotyczących modernizacji systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2018-03-02 2018-03-16
Wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego poboczy, odwodnienia, ogrodzenia pasa drogowego oraz drogowych barier ochronnych znajdujących się w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2018-03-01 2018-03-08
Badania oznakowania poziomego oraz pionowego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków 2018-03-01 2018-03-08
Wykonanie projektu likwidacji przepustu drogowego zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2018-02-20 2018-03-08
Wykonanie projektu remontu obiektu mostowego oraz przepustu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2018-02-20 2018-03-08
Wymiana oraz montaż nowych bram i furtek zlokalizowanych w ciągu ogrodzenia pasa drogowego autostrady A4 Katowice – Kraków. 2018-02-14 2018-02-26
Bieżące naprawy ekranu akustycznego nr 31 zlokalizowanego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2018-02-14 2018-02-26
Wykonanie badań nośności jezdni autostrady A4 Katowice - Kraków. 2018-02-13 2018-02-20
Wykonanie projektu przebudowy stanowisk do ważenia pojazdów na MOP Aleksandrowice oraz MOP Morawica w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. 2018-02-13 2018-02-20
Wymiana ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2018-02-12 2018-02-28
Zapytanie ofertowe na roboty instalacyjne, elektryczne w rozdzielnicach elektrycznych budynków na terenie PPO „Balice” oraz OUA i PPO „Brzęczkowice”. 2018-01-26 2018-02-08
Modernizacja przepustów żelbetowych o średnicy 1500 mm każdy zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków 2018-01-22 2018-02-02
Wykonanie robót w zakresie oznakowania pasów dedykowanych elektronicznemu poborowi płat na Placach Poboru Opłat w Brzęczkowicach (PPO „Brzęczkowice”) i w Balicach (PPO „Balice”) w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-12-14 2018-01-11
Roboty remontowe w budynku myjni oraz magazynie soli na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2017-11-13 2017-11-17
Prowadzenie monitoringu stanu obiektu mostowego M48 na czas wykonywania robót budowlanych w ramach Kontraktu ROM48 pn.: „Remont podpór wiaduktu drogowego M48 zlokalizowanego w km 389+368 autostrady A4 Katowice – Kraków”. 2017-10-31 2017-11-15
Wykonanie oznakowania pasów dedykowanych elektronicznemu poborowi opłat na Placach Poboru Opłat w Brzęczkowicach i Balicach w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. 2017-10-25 2017-11-07
Dostawa i montaż elementów stałego oznakowania pionowego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2017-10-24 2017-10-31
Badania odnowionego oznakowania poziomego jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2017-10-23 2017-10-30
Wykonanie projektu dot. projekt remont odwodnienia liniowego na terenie Placów Poboru Opat „Brzęczkowice” oraz „Balice” zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków zgodnie z wskazanym podziałem na etapy (Etap I / Etap II). 2017-10-17 2017-10-31
Wykonanie napraw dylatacji bitumicznych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-10-16 2017-10-27
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-09-29 2017-10-06
Wykonanie napraw dylatacji bitumicznych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-09-29 2017-10-12
Przebudowa południowej części węzła „Rudno” na autostradzie A4 Katowice-Kraków. 2017-09-22 2017-10-09
Wykonania bieżących napraw awaryjnych oraz modernizacji elementów infrastruktury pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-09-22 2017-10-03
Projekt remont odwodnienia liniowego na terenie Placów Poboru Opat „Brzęczkowice” oraz „Balice” zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2017-09-22 2017-10-03
Dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2017-09-14 2017-09-22
Projekt zasilania kontenerów do składowania materiałów niebezpiecznych na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2017-09-13 2017-09-29
Wykonanie odnowienia i uzupełnienie oznakowania poziomego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. 2017-09-06 2017-09-13
Projekt i przebudowa instalacji hydrantowej przeciwpożarowej na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach oraz PPO „Balice” w Balicach. 2017-09-05 2017-09-20
Zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. 2017-09-01 2017-09-11
Dostawa i montaż elementów stałego oznakowania pionowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. 2017-08-29 2017-09-08
Projekt i przebudowa instalacji hydrantowej przeciwpożarowej na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach oraz PPO „Balice” w Balicach. 2017-08-11 2017-08-28
Odnowienie powłok malarskich wiaty parkingowej na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady w Brzęczkowicach koncesyjnego odcinka Autostrady A4, Katowice-Kraków. 2017-08-11 2017-08-28
Roboty instalacyjne elektryczne w pomieszczeniach Budynków Nadzoru na terenie PPO „Balice” i PPO „Brzęczkowice” oraz w stacji trafo na terenie OUA „Brzęczkowice” 2017-07-17 2017-07-21
Przebudowa południowej części węzła „Rudno” na autostradzie A4 Katowice-Kraków 2017-07-07 2017-07-28
Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 2017-07-04 2017-07-20
Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Zarządzania Autostrady na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2017-06-30 2017-07-19
Wymiana oraz montaż nowych bram i furtek zlokalizowanych w ciągu ogrodzenia pasa drogowego autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-06-26 2017-07-07
Okresowa kontrola stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów i badań parametrów technicznych nawierzchni jezdni autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2017-06-20 2017-06-30
Badania oznakowania poziomego jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2017-06-16 2017-06-26
Eykonanie przeglądu podstawowego obiektów mostowych i inżynierskich (przepusty) zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków 2017-06-07 2017-06-22
Wykonanie przeglądu podstawowego obiektów mostowych i inżynierskich (wiadukty i mosty) zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-06-07 2017-06-22
Modernizacja pięciu przepustów żelbetowych rurowych o średnicy 1500 mm zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-06-06 2017-06-22
Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Zarządzania Autostrady na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2017-06-05 2017-06-26
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-05-15 2017-05-19
Przegląd okresowy (roczny) obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-05-12 2017-05-19
Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Zarządzania Autostrady na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2017-04-26 2017-05-22
Wykonanie robót dot. modernizacji systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-04-20 2017-05-12
Wykonanie remontu elementów systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-04-13 2017-04-24
Wykonanie robót budowlanych dot. rozbudowy istniejącego parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenia nawierzchni pod zaplecza techniczne na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady w Brzęczkowicach. 2017-04-10 2017-04-24
Budowa ekranów akustycznych 2017-03-09 2017-04-21
Audyt energetyczny 2017-02-27 2017-03-13
Bieżące naprawy nawierzchni jezdni autostrady A4 Katowice-Kraków 2017-02-24 2017-03-08
Wykonanie projektu modernizacji przepustów drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2017-02-24 2017-03-10
Remont podpór obiektu mostowego M48 2017-02-16 2017-04-12
Ogłoszenie o planowanym postępowaniu przetargowym na naprawę obiektów mostowych. Pełna treść ogłoszenia 20.02.2017 r. 2017-02-02 2017-02-20
Wymiana rastrowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych Budynku Zarządzania Autostrady na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2016-11-10 2016-11-18
Badania oznakowania poziomego jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2016-10-28 2016-11-04
Wykonanie bieżących napraw ekranu akustycznego nr 31 zlokalizowanego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2016-10-11 2016-10-21
Wykonanie przeglądu i ocena stanu technicznego nawierzchni jezdni, poboczy, odwodnienia, ogrodzenia pasa drogowego oraz drogowych barier ochronnych zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2016-10-05 2016-10-12
Montaż nowych odcinków barier, wymiana skorodowanych elementów oraz rektyfikacja drogowych barier ochronnych na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków 2016-09-23 2016-09-29
Remont elewacji i podestów wejściowych do Komisariatu Autostradowego Policji na terenie PPO „Balice” oraz pozostałe roboty towarzyszące. 2016-09-12 2016-09-20
Wykonanie robót w zakresie odtworzenia uszkodzonych skarp oraz udrożnienienia i oczyszczenia rowu skarpowego odprowadzającego wody z pasa drogowego autostrady 2016-08-05 2016-08-11
Wymiana oznakowania pionowego w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2016-08-05 2016-08-11
Projekt budowlany i wykonawczy nadbudowy i rozbudowy budynku zarzadzania OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2016-08-03 2016-08-18
Naprawa dylatacji bitumicznych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2016-08-01 2016-08-12
Wykonanie bieżących napraw elementów infrastruktury pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2016-08-01 2016-08-10
Roboty instalacyjne (elektryczne i wentylacyjne) w pomieszczeniach Budynków Nadzoru na terenie PPO „Balice” i PPO „Brzęczkowice”. 2016-07-12 2016-07-19
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń, w których zlokalizowane są rozdzielnice elektryczne budynków Warsztatu i Nadzoru na terenie OUA i PPO „Brzęczkowice” w Mysłowicach 2016-07-12 2016-07-20
Zakup monitorów do Budynków Nadzoru. 2016-06-21 2016-06-28
Odnowienie powłok malarskich ramownic wiat „PPO Brzęczkowice” i „PPO Balice” koncesyjnego odcinka Autostrady A4, Katowice-Kraków. 2016-06-20 2016-07-04
Badania oznakowania poziomego jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2016-05-31 2016-06-09
Projekt i budowę systemu sygnalizacji pożaru budynków warsztatu i garażu na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2016-05-18 2016-05-25
Przegląd okresowy (roczny) obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2016-04-27 2016-05-11
Wykonanie projektu nadbudowy i rozbudowy budynku zarzadzania OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2016-04-21 2016-05-04
Dostawa i montaż znaków kilometrowych U-7 oraz punktowych elementów odblaskowych U-1c w ciągi pasa drogowego autostrady A4 Katowice-Kraków. 2016-03-11 2016-03-25
Naprawy bieżące nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2016-03-11 2016-03-18
Projekt remontu nawierzchni węzła Balin zlokalizowanego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków (km 369+462) 2016-03-07 2016-03-25
Zapytanie ofertowe na malowanie pomieszczeń holu, korytarza i klatki schodowej oraz inne roboty towarzyszące w Budynku Zarządzania Autostradą w Mysłowicach. 2016-02-01 2016-02-10